PVC birleşdirilen stabilizator

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Tanyşdyryş
Täze görnüşli PVC kompozit stabilizatoryna goşulan molekulýar elek has gowy adsorbsion öndürijiligine eýe bolup, PVC önümleriniň aklygyny ýokarlandyryp biler, PVC önümlerinden HCl-iň çykarylmagyny gadagan edip biler we HCL-iň gaty adsorbsiýasyna eýe bolup biler, şonuň üçin PVC katalizini we zaýalanmagyny saklap biler. , we stabilizatoryň dozasyny azaltmak, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak, howa garşylygy, durnuklylyk, çykdajylary azaltmak we beýleki täsirleri bar.

2. Üstünlikleri
Plastifikasiýany öňe sürüň, üstüň gutarmagyny gowulandyryň.
Heatylylyk stabilizatorynyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak.
Howanyň ýokary garşylygy.

3.Klassifikasiýa we goşulan bölek

Model

Maslahat berilýän çäk

Aýratynlyklary

Salgylanmak üçin PHR

DH-A01

Profil

Ajaýyp plastifikasiýa, oňat utgaşyklyk we önümleriň daşky görnüşini gowulandyrmak.

4-5

DH-A02

Içerki we daşarky ýag çalşygy deňagramlylygy, uzak möhletli howa garşylygy we ajaýyp täsir ediş täsiri.

DH-A03

Ajaýyp dispersiýa, gaty az ýagyş we güýçli hereket we iş ukyplylygy

DH-B01

Turba

Ajaýyp başlangyç aklyk we ýylylyk durnuklylygy, durnuklylyk, gowy ýaglamak we täsin birikdiriş täsiri.

3.2-5

DH-B02

Ajaýyp utgaşyklyk we dispersiýa, önümler gowy daşky görnüşi we içki aýratynlyklary bilen berilýär.

DH-B03

Ajaýyp içerki we daşarky ýag çalşygy, ýokary ereýän suwuklyk we önümleriň gidrawliki basyşyny gowulandyrmak.

DH-C01

Geňeş

Import çalgy ýagyna esaslanýan ýaglaýyş ulgamy, gowy ýylylyga çydamlylygy bilen materiallaryň suwuklygyny ýokarlandyrýar.

4-5.5

DH-C02

Güýçli howa garşylygy, gowy dispersiýa, berkitmegiň we eremegine täsir etmegiň täsiri bilen.

DH-C03

Ajaýyp iş ukyby we plastmassa suwuklygy, giň gaýtadan işleýiş diapazony we güýçli ulanylyşy.

4.Formula
Salgylanma formulasy: Profil önümleri

Material PVC DH-A CPE ACR TiO2 CaCO3 Pigment
Goşundy 100 4-4.5 8-10 1-2 4-5 10-30 Degişli

Salgylanma formulasy: Turba önümleri

Material PVC DH-B CPE ACR TiO2 CaCO3 Pigment
Goşundy 100 3.8-4.3 2-10 1-2 4-5 15-100 Degişli

Salgylanma formulasy: Tagta önümleri

Material PVC DH-B CPE ACR TiO2 CaCO3 Pigment
Goşundy 100 3.8-4.3 0-10 1-2 4-5 15-100 Degişli

Bellik: aboveokardaky maglumatlar reometrimiz bilen ölçelýän synag maglumatlarydyr. Dürli netijeleri beýleki synag enjamlaryndan we synag usullaryndan görkezip bolar we kompaniýamyzdan ýokardaky maglumatlar mutlak däl.

Salgylanma formulasy: Turba önümleri

Material PVC DH-B CPE ACR TiO2 CaCO3 Pigment
Goşundy 100 3.8-4.3 2-10 1-2 4-5 15-100 Degişli

Salgylanma formulasy: Tagta önümleri

Material PVC DH-B CPE ACR TiO2 CaCO3 Pigment
Goşundy 100 3.8-4.3 0-10 1-2 4-5 15-100 Degişli

Bellik:

Aboveokardaky maglumatlar, reometrimiz bilen ölçelýän eksperimental maglumatlardyr. Dürli netijeleri beýleki synag enjamlaryndan we synag usullaryndan görkezip bolar we kompaniýamyzdan ýokardaky maglumatlar mutlak däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň