PVC kalsiý sink stabilizatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Tanyşdyryş
Täze görnüşli PVC kalsiý sink stabilizatory, esasy düzüm hökmünde kalsiý, sink, çalgy, antioksidant we aşgarlaýjy serişde bilen ýörite tehnologiýa bilen birleşýär, bu diňe bir gurşun kadminiň duz stabilizatoryny çalşyp bilmän, organiki gala we beýleki stabilizatorlary hem çalşyp biler we gowy ýylylyk durnuklylygy, howa çydamlylygy, ýalyn saklaýjy, ýagtylygyň durnuklylygy we aýdyňlygy we reňkleýji güýji bar.Amaly tejribe, PVC önümlerinde ýylylyk durnuklylygynyň gurşun duz stabilizatoryny doly çalşyp biljekdigini we PVC önümlerine, ýerüsti ýagyşlara we adaty kalsiý sink stabilizatory üçin döredilen ajaýyp öndürijiligi bilen daşky gurşawa arassa stabilizatoryň täze görnüşidigini subut etdi.

2. Üstünlikleri
Zäherli däl, täsirli aýratynlyklary bolan, ulanmak aňsat bolan ekologiýa taýdan arassa önümleriň täze nesli.
PVC rezin gaýtadan işlemekde oňat dispersiýa, utgaşyklyk, gaýtadan işleýiş hereketi, giň ulanylyşy we önümiň üstki ajaýyplygy bar.
Gowy durnukly täsir, az dozasy we köp taraplylygy.
UV garşylygy we howa garşylygy ajaýyp, gaýtadan işlenen önümler dürli daşky gurşaw şertlerine uýgunlaşyp biler.

3.Klassifikasiýa we goşulan bölek

Model

Maslahat berilýän çäk

Önüm aýratynlyklary

Salgylanmak üçin PHR

DH101

Profil

Ajaýyp plastifikasiýa täsiri, güýçli howa garşylygy we uzak möhletli ýylylyk durnuklylygy

3.4-4.5

DH201

Turba

Güýçli çalgy öndürijiligi we ýokary dispersiýa

4-5

DH301

Geňeş

Ajaýyp içerki we daşarky ýag çalşygy, önümleriň güýjüni we aklygyny ýokarlandyrýar

4-6

4. Uniwersal formula
1) .Dürli önümlere görä takmynan 35-60 plastifikator goşmagy maslahat beriň.
2). Her bir müşderiniň öz islegine görä hlorlanan parafin goşmak.
3).Wilka önümleri üçin, PE mumynyň has köp dozasyny ýerlikli goşmagy maslahat beriň, beýleki seriýaly önümler üçin dürli enjamlaryň işleýşine görä çalgy serişdesiniň dozasy goşulmalydyr.
4).Temperaturany gözegçilikde saklamak üçin, Poroşokyň bölünmeginiň 90-110 is, kolloid bölejikleriniň ekstruziýasy takmynan 120-160 ℃, kabel ekstruziýasy bolsa 150-180 about töweregi.
5) .Bu hem gözleg merkezimiz tarapyndan aýratyn talaplaryňyza görä formulany düzüp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň