Losyon bilen reziniň arasynda nähili tapawutlar bar?

Örtükler, adatça, dört esasy komponentden durýar: film emele getirýän maddalar (rezin, losyon), pigmentler (konstitusiýa pigmentlerini goşmak bilen), erginler we goşundylar (goşundylar).Rezin we losyonyň örtükleriň film emele getirýän maddalarydygyny görmek bolýar.Rezin bilen boýag emulsiýasynyň arasynda näme tapawut bar?

Boýag emulsiýasy bilen reziniň arasyndaky tapawut

1.Boýag emulsiýasywe rezin - dürli kesgitlemeler

Boýag emulsiýasy eremeýän ergin polimerine sýrfaktant goşmak arkaly ýasalýar we polimeriň losyony ýokary tizlikli garyşykda öndürilýär.

Resinler, adatça gyzdyrylandan soň ýumşaýan ýa-da ereýän we ýumşaýan mahaly daşarky güýçleriň täsiri astynda akýan organiki polimerlere degişlidir.Olar adaty temperaturada gaty, ýarym gaty ýa-da käwagt suwuk.

Boýag emulsiýasywe rezin - dürli funksiýalar

Boýag emulsiýasy hemişelik çeýeligi, gowy kislota we aşgar garşylygy bar we köp goşundylar bilen garylyp bilner.Boýag emulsiýasy belli bir temperaturada aç-açan film emele getirip biler, oňa iň az film emele getirýän temperatura diýilýär.Filmiň suw damjalaryna gowy päsgelçiligi bar.

Resinler, adatça, suwda eremeýär we organiki erginlerde erär.Olar gaty, orta gaty, otag temperaturasynda pseudo-gaty we käwagt suwuk organiki maddalar.Temperatureumşadyjy ýa-da ereýän temperatura diapazony bar, daşarky güýçleriň täsiri astynda akmaga meýilli we köplenç gabyk ýaly bolýar.Gowy hemmetaraplaýyn fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýedir we gaýtadan işlemek aňsat..Etmezçiligi, howanyň pes garşylygy, ýylylyga çydamlylygy we ýangyjylygydyr.

Boýag emulsiýasywe rezin - dürli amaly çäk

1. Boýag emulsiýasy baglanyşyk häsiýetleriniň giň toplumyna eýedir.Agaç, deri, mata, kagyz, sement, beton, alýumin folga, galvanizli polat plastinka we beýleki materiallary baglamakdan başga-da, içki we daşarky diwar örtükleri, üçekden suw geçirmeýän örtükler, ýangyna garşy örtükler we poslama garşy örtükler hökmünde ulanylyp bilner.

2. Rezin esasan in engineeringenerçilik materiallary we durmuş enjamlary hökmünde ulanylýar.Telewizor gabyklary, holodilnikler, tozan sorujylar we gurallar, telefonlar we awtoulag pudagy üçin plastmassa önümleri ýaly öý elektrik önümlerine degişlidir.


Iş wagty: Fewral-18-2023