Hlorlanan kauçuk asma reňk bilen gutarnykly boýagyň arasyndaky tapawut

Hlorlanan kauçuk boýagyň köp ulanylyşy, poslama garşy gowy täsiri bar we bahasy hem tygşytly.Esasan hlorlanan kauçuk primer we hlorlanan kauçuk görnüşe bölünýär.Geliň, hlorlanan kauçuk primeriň arasyndaky tapawut barada gürleşeliň we şu gün gutaralyň.

Hlorlanan rezin reňk bilen tanyşdyrmak

Hlorlanan kauçuk primer, hlorlanan kauçukdan, üýtgedilen rezinden, pigmentden, doldurgyçdan, kömekçi serişde, stabilizator, organiki erginç we ş.m.

Hlorlanan kauçuk topbak, hlorlanan kauçuk rezin, pigment, plastifikator we erginçden ybarat bir komponentli boýagdyr.

Hlorlanan rezin primer bilen gutarmagyň arasyndaky öndürijilik tapawudy

Iki boýag hem kislota, aşgar we duz serişdelerine ajaýyp poslama garşylygy bar.Ajaýyp pes temperaturaly gurluşyk öndürijiligine eýedir we - 20 ℃ we 50 the gurşawynda gurlup bilner.Çalt guratmak we gysga gurluşyk döwri.

Astar bilen pellehananyň arasyndaky tapawut, pellehana filminiň ajaýyp ykjamlygy we suw buglarynyň we poslaýjy serişdeleriň aralaşmagyna garşy durmagydyr.Şeýle hem howanyň ajaýyp garşylygy bar, boýag plyonkasy poroşok däl, sary däl we ajaýyp bezeg aýratynlyklaryna eýedir.Astar filmde gowy kislota garşylygy, poslama garşylyk, atmosfera poslama garşylygy we gowy fiziki we mehaniki aýratynlyklary bar.

Hlorlanan kauçuk primer, esasan, gämi suw liniýalarynyň poslama garşy, awtoulag şassisini we in engineeringener tehnikasynyň şassisini goraýjy örtük ýa-da orta poslama sezewar bolan enjamlary, turbageçirijileri we metal böleklerini goraýjy örtük üçin ulanylýar.

Hlorlanan kauçuk palto polat desgalaryň, baklaryň, ulaglaryň, binalaryň we beýleki ýüzleriň örtügine degişlidir.


Iş wagty: Fewral-09-2023