Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Suw esasly metal boýag, demir gapylar, penjireler we garawullar ýaly töweregimizdäki dürli metal önümlerini täzelemek üçin giňden ulanylýar.Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini bilýärsiňizmi?

Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklary:

1. Zäherli we daşky gurşawa zyýanly:

Suw bilen arassalanan, suw esasly metal boýag zäherli, yssyz, daşky gurşawa zyýanly, galyndy däl, ýangyjy we partlaýjy däl, daşky gurşawy goramagy we ýangyn howpsuzlygyny üpjün edýär we işçileriň saglygyny üpjün edýär.

2. Gaty reňkli filmiň ajaýyp ýerine ýetirilişi:

Suw esasly metal boýagyň ýokary gatylygy, çyzylmagyna garşylyk, güýçli ýelmeşme, duza garşy poslaýjy, kislota we aşgar garşylygy, suwa garşylygy, ýag garşylygy, UV ýagtylyga garşylygy, garramaga garşylygy, pes temperatura garşylygy, çyglylyga garşylygy we aşa güýçli film çeýeligi bar .

3. Energiýanyň netijeliligi we çykdajylary azaltmak:

Suwly, suw esasly metal boýag hökmünde işlemek aňsat we ulanyş derejesi 100% bolýar, bu işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler we enjamyň örtüginiň bahasy gaty pesdir.

Suw esasly metal boýagyň kemçilikleri:

1. Suw esasly metal boýag gurluşyk gurşawyna ýokary talaplara eýedir.Temperatura 5-40 between aralygynda bolmaly we çyglylyk 80% -den geçmeli däldir, ýogsam boýag plyonkasynyň emele gelmegine amatly däl.

2. Suw esasly metal boýagyň esasy gatlagyň üstünde ýokary talap bar we boýag filminiň täsirine täsir etjek arassa bolmaly.

3. Suw esasly metal boýag boýag gurallary üçin gaty saýlaýjydyr we beýleki boýaglar bilen garylmaly däldir.

 

habarlar

Iş wagty: 20-2023-nji fewral