Habarlar

 • Suw esasly hlorlanan kauçuk (WCR)

  Suw esasly hlorlanan kauçuk, termoplastiki rezin poroşokynyň gaty gatylygy, howa çydamlylygy, ýelmeşmesi, himiki durnuklylygy, duzly suw, UV we beýleki aýratynlyklara eýedir.Ol toluen, ksilen we beýleki organiki erginlerde we akril, alkid we beýleki rezinlerde durnukly eräp biler ...
  Koprak oka
 • Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Suw esasly metal boýag, demir gapylar, penjireler we garawullar ýaly töweregimizdäki dürli metal önümlerini täzelemek üçin giňden ulanylýar.Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini bilýärsiňizmi?Suw esasly metal boýagyň artykmaçlyklary: 1. Zäherli däl ...
  Koprak oka
 • Losyon bilen reziniň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Örtükler, adatça, dört esasy komponentden durýar: film emele getirýän maddalar (rezin, losyon), pigmentler (konstitusiýa pigmentlerini goşmak bilen), erginler we goşundylar (goşundylar).Rezin we losyonyň örtükleriň film emele getirýän maddalarydygyny görmek bolýar.Resin bilen pa arasynda näme tapawut bar ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan kauçuk asma reňk bilen gutarnykly boýagyň arasyndaky tapawut

  Hlorlanan kauçuk boýagyň köp ulanylyşy, poslama garşy gowy täsiri bar we bahasy hem tygşytly.Esasan hlorlanan kauçuk primer we hlorlanan kauçuk görnüşe bölünýär.Geliň, hlorlanan kauçuk primeriň arasyndaky tapawut barada gürleşeliň we şu gün gutaralyň.Giriş ...
  Koprak oka
 • Neopren (CR) giriş

  Neopren (CR) giriş

  Hloropren rezin (CR, hloropren rezin), hloropren rezin diýlip hem bilinýär, esasy çig mal hökmünde hloropreniň (ýagny 2-hloro-1,3-butadien) polimerizasiýasy netijesinde öndürilen elastomerdir.Ilkinji gezek 1930-njy ýylyň 17-nji aprelinde DuPontly Wallace Hume Carothers tarapyndan ýasaldy. DuPont Nook ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan rezin reňk näçe ýokary temperatura çydap biler?

  Hlorlanan kauçuk ýokarky palto, hlorlanan kauçuk rezin, plastifikator, pigmentler we doldurgyçlar, goşundylar, erginler we ş.m. düzülen komponent boýagynyň bir görnüşidir. Üýtgedilen funksiýalary bolan rezinler bilelikde düzülýär.Dogry ulanylanda, hlorlanan kauçuk ýokarky palto m gorap biler ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC)

  Hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC)

  CPVC giň amaly geljegi bolan in engineeringenerçilik plastmassasynyň täze görnüşidir.Çybyn, in engineeringenerçilik plastmassasynyň täze görnüşi bolan poliwinil hlorid (PVC) rezini hlorlaşdyrmak we üýtgetmek arkaly ýasalýar.Önüm ak ýa-da açyk sary tagamsyz, yssyz, zäherli däl granulalar ýa-da poroşok ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan kauçukyň aýratynlyklary

  Hlorlanan kauçukyň aýratynlyklary

  Hlorlanan kauçugyň ortaça otnositel molekulýar agramy 5000 ~ 20000.Plastifikasiýa edilmedik hlorlanan kauçukyň dartyş güýji, deformasiýa tizligi pes bolsa-da, 39,24MPa ýetýär, ýöne otnositel uzalma gaty pes.Plastmassalanan hlorlanan reziniň güýji ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan rezin

  Hlorlanan kauçuk tebigy reziniň hlorlanan önümine degişlidir.65% hlory öz içine alýan trihlorid bilen tetrahloridiň garyndysynyň umumy gurluş formulasy [C10H11Cl7] N. Hlorlanan kauçuk, meňzeş çyzykly pes polýarlykly alkid rezinleri bilen gowy sazlaşykly.Umuman, ...
  Koprak oka
 • Hlorlanan kauçuk barada umumy syn

  Hlorlanan kauçuk, hlor üýtgedilenden soň tebigy rezin ýa-da sintetiki kauçukdan alnan rezin önümidir.Kauçuk meýdanynda ilkinji senagatlaşdyrylan rezin önümidir.Iňlis imperiýa himiýa kompaniýasynyň (ICI) maglumatlaryna görä, 30 ýyllyk zähmetkeş ...
  Koprak oka
 • Poliuretan boýag bilen hlorlanan rezin boýagyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Poliuretan boýag bilen hlorlanan rezin boýagyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Boýag, adatça, rezinden, pigmentden, kömekçi serişdeden we çözüjiden durýar.Dürli häsiýetli boýag bu komponentleriň dogry utgaşmasy arkaly ýasalyp bilner.Şolaryň arasynda rezin reňk filmini emele getirmegiň iň möhüm düzüm bölegi bolup, erginlerden soň inçe film döretmek üçin ergininde eräp bilýär ...
  Koprak oka
 • Akril täsir üýtgediji näme?

  Akril täsir üýtgediji näme?

  Täsir üýtgediji, polimer materiallarynyň pes temperatura siňdirişini gowulandyryp we has ýokary berklik berip biljek himiki görnüşdir.Aýratynlyklary Täsir üýtgeýjisiniň esasy roly polimer materiallarynyň pes temperaturaly çişligini gowulaşdyrmak we olara has berklik bermekdir.Accordi ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5