Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Weifang Dehua New Polimer Material Co., ltd 1999-njy ýylda döredildi, bu ýokary hilli gözegçilik standart ulgamy bolan iri professional himiýa zawody we 2002-nji ýylda ISO 9001 kepilnamasy.Iň ýokary derejeli gözleg merkezi we dolandyryş toparlary we synag desgalary her bir müşderiniň talaplaryny takyk we çalt kanagatlandyrmaga kömek eder.

Dolandyryş düşünjämiz

Müşderilerimiz üçin dogruçyllygyň sebäbi bolan ýokary hilli himiki serişdeleri we ýaşyl sesleri üpjün etmek bir kärhananyň ýerzeminidir.Dehua diňe bir bazardaky ýa-da halkara bazara däl.

Hil Dehua-yň hemişelik gözlegidir, jikme-jik eserler we jerime seljermesi her bir müşderimize iň gowy zady görkezer.Öňdebaryjy teoriýany we tehnikany öwrenmek bilen, tehniki derejämizi we täzeliklerimizi ýokarlandyrmaga kömek eder.

Bäsleşige ukyply bazar gurşawyna uýgunlaşmak we müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin himiki maddalarymyzy wagtal-wagtal täzelemek üçin birnäçe uniwersitet we pudak gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk etdik.Suw fazasy tarapyndan öndürilen hlorlanan kauçuk dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi we deňiz boýagy, korroziýa garşy reňk we ýol belligi boýagy, howa menziliniň görkezme boýagy we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

Önümçilik

Himiýa önümleri boýunça aşakdaky ýaly ýöriteleşdirilen
PVC stabilizatorlary, CPVC (hlorlanan poliwinil hlorid), HCPE (ýokary hlorlanan polietilen), CPE (hlorlanan polietilen), CR (hlorlanan rezin), akril gaýtadan işleýiş kömegi (ACR), akril täsir ediji üýtgediji (AIM), AS rezin TR869 Elastomer (SPUA), metal boýag emulsiýasy, aýna boýag emulsiýasy, agaç lak emulsiýasy, plastmassa we rezin boýag emulsiýasy, elastik çaknyşma materialy, metal gurluşyna garşy poslama material, elastik suw geçirmeýän material, çalt reaktiw spreý polýure pol materialy.

zawod04

zawod01

zawod01

zawod02

zawod03

Greenaşyl himiýa düşünjämiz

Aboveokardaky bu seriýalaryň hersiniň dürli derejeleri dürli müşderilere bagly bolup, syýa we ş.m. ulanylyp bilner, suwly fazaly asma hlorlanan proses tebigata we daşky gurşawa zyýany ýok .Ol ýaly zäherli suwuklyklaryň ýerine suwy reaksiýa serişdesi hökmünde ulanýardy. uglerod tetrahlorid, trihlorometan we diklorometan .Şonuň üçin bu amal atmosferadaky ozon gatlagyna zyýan bermeýär .Bu tehnika Monreal halkara daşky gurşawy goramak şertnamasy tarapyndan maslahat berilýär we dünýäde öňdebaryjy usullardan biridir. bu amal uglerod tetrahloridi ýaly zäherli komponentlerden düýbünden azatdyr. Biziň tagallalarymyz bilen himiki serişdelerimiziň hili, bäsdeşlige ukyply öndürijilik bahasy bilen çözüji usullar arkaly adaty önümlerden kem-kemden geçýär.

Daşky gurşawy goramak
Daşky gurşawy goramak

Ösüş we täzelik gazanmak we durnukly daşky gurşaw üçin arassa we ýaşyl şäher durmuşy üçin täze önümleri gözlemek uzak möhletli maksadymyzdyr.